آموزش شنا پروانه با مستر سوییمر

آموزش شنا پروانه

در این صفحه از سایت مستر سوییمر به آموزش شنا پروانه خواهیم پرداخت. این آموزش، شامل آموزش استارت پروانه، آموزش حرکت پا در پروانه، آموزش حرکت دست در پروانه، آموزش بدن و سر در پروانه، آموزش تنفس در شنا پروانه، آموزش برگشت در پروانه می‌شود. همچنین شما می‌توانید برای آموزش خصوصی شنا پروانه در تهران با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۳۱ تماس بگیرید.

آموزش شنا قورباغه با مستر سوییمر

آموزش شنا قورباغه

در این صفحه از سایت مستر سوییمر به آموزش شنا قورباغه خواهیم پرداخت. این آموزش، شامل آموزش استارت قورباغه، آموزش حرکت پا در قورباغه، آموزش حرکت دست در قورباغه، آموزش بدن و سر در قورباغه، آموزش تنفس در شنا قورباغه، آموزش برگشت در قورباغه و آموزش شنا قورباغه سربالا می‌شود. همچنین شما می‌توانید برای آموزش خصوصی شنا قورباغه در تهران با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۳۱ تماس بگیرید.

آموزش شنا کرال سینه با مستر سوییمر

آموزش کرال سینه

در این صفحه از سایت مستر سوییمر به آموزش شنا کرال سینه خواهیم پرداخت. این آموزش، شامل آموزش استارت کرال سینه، آموزش حرکت پا در کرال سینه، آموزش حرکت دست در کرال سینه، آموزش بدن و سر در کرال سینه، آموزش تنفس در شنا کرال سینه، آموزش برگشت در کرال سینه و آموزش کرال سینه سر بالا می‌شود. همچنین شما می‌توانید برای آموزش خصوصی شنا کرال سینه در تهران با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۳۱ تماس بگیرید.

شنا کرال پشت

آموزش شنا کرال پشت

در این صفحه از سایت مستر سوییمر به آموزش شنا کرال پشت خواهیم پرداخت. این آموزش، شامل آموزش استارت کرال پشت، آموزش حرکت پا در کرال پشت، آموزش حرکت دست در کرال پشت، آموزش بدن و سر در کرال پشت، آموزش تنفس در شنا کرال پشت و آموزش برگشت در کرال پشت می‌شود. همچنین شما می‌توانید برای آموزش خصوصی شنا کرال پشت در تهران با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۳۱ تماس بگیرید.

فهرست